Reglement Projectie

Reglement Projectiewedstrijd 

Najaar 2009 hield de NAFVA haar 1e onderlinge digitale wedstrijd met projectie via de beamer. Die 1e keer was nog een echt ‘leermoment’. Dankzij die ervaringen liepen de volgende wedstrijden veel beter. We houden deze wedstrijd nu jaarlijks in het voorjaar. Elk lid kan maximaal 4 beeldbestanden inzenden, te mailen naar info@nafva.nl. Stuur de foto(´s) als aparte bijlage bij de e-mail (Jpegs’s, of gratis per WeTransfer.com, geen Zip bestanden e.d.), of lever ze in op een USB-stick bij de secretaris op een clubavond tot uiterlijk 14 februari 2015. De foto´s worden afzonderlijk beoordeeld, géén series

Sluitingsdatum: uiterlijk zaterdag 20 februari 24 uur moeten de bestanden binnen zijn op de

e-mail, of op een USB stick inleveren uiterlijk op de clubavond van 17 februari bij de wedstrijdcommissie.

Het bestuur vond Armando Jongejan bereid op te treden als externe jury, die zich een oordeel vormt en de prijzen toekent. De jury bespreekt het werk op de clubavond van 2 maart 2016.

Inzenden kun je in 3 categorieën: NA = Natuur & Natuurlijk Landschap (geen gebouwde omgeving; “stadsnatuur” alleen met de nadruk op natuur; geen natuur verstoring bij de opname; geen digitale manipulatie, alleen ‘optimalisering’, zie hierna voor een nadere omschrijving); ME = De Mens (alles van studio-opnamen, naakt en portret t/m documentair, straatbeelden en journalistiek); VO = Vrij Onderwerp (stilleven, abstract, architectuur, enz., ofwel alles wat niet onder beide eerste thema’s valt, of juist wel, maar dan verder digitaal bewerkt; elk soort digitale bewerking of manipulatie is toegestaan) “Geen digitale manipulatie” bij de 1e categorie houdt in, dat optimalisering is toegestaan met betrekking tot uitsnede, contrast, lichte retouche, kleurverzadiging of omzetting naar zwart-wit zonder kleureffecten e.d., maar dat verder gaande ingrepen, montages, manipulaties en effecten zijn uitgesloten. ‘Focus stacking’ en HDR zijn toegestaan. Het beeld zelf zoals waargenomen moet intact gebleven zijn. Alle opnametechnieken mogen worden toegepast (= internationaal gehanteerde regels). Toch een verder gaande bewerking? Dan dingen ze mee in Vrij Onderwerp. Bij “De Mens” en “Vrij Onderwerp” zijn alle ingrepen die de bewerkingsprogramma’s bieden toegestaan, zoals montages, dubbele of meervoudige beelden, vignettering, toevoeging van algehele of plaatselijke onscherpte achteraf, radicale kleuringrepen, randlijn effecten, rasters, kaders, enz. Geef je fantasie, Photoshop en creativiteit de vrije loop. Elke foto wordt afzonderlijk beoordeeld, ze worden stuk voor stuk geprojecteerd. Meerdere foto´s in één categorie behoeven geen samenhang te vertonen, laat staan een serie te vormen. Gewoon je beste foto(’s). De wedstrijdcommissie kan op grond van de aard en eigenschappen van het onderwerp en/of de mate van de bewerking een foto in een andere categorie onderbrengen. Prijzen:  per categorie één 1e prijs, een “beker voor de heb”, met de naam van de winnaar erin gegraveerd. De overige prijzen en eervolle vermeldingen bestaan uit een oorkonde. De jury kan naar eigen inzicht, gebaseerd op kwaliteit en ongeacht het aantal inzendingen in die categorie, meerdere 2e en 3e prijzen en Eervolle Vermeldingen toekennen, of zelfs afzien van de toekenning van een of meer prijzen als de kwaliteit daartoe aanleiding geeft. Formele regels:

  1. Maximaal 4 foto’s als aparte bijlage mailen naar: wedstrijden@nafva.nl (of gratis per Wetransfer.com sturen, liever geen Zip bestanden e.d.), of inleveren op een USB-stick.
  2. Geef elk bestand een naam: de categorie waarin hij thuishoort, dan de initialen van de inzender en een 2-cijferig volgnummer (b.v. NA-WB-01, NA-WB-02 enz.  als Wim Broekman inzendt voor de categorie Natuur).
  3. Technische vereisten: formaat 1920×1080 pixels, 100 dpi, Jpeg in hoogste kwaliteit, sRGB. Veel grotere en te kleine bestanden worden geweigerd, overschrijdt de pixelmaten niet! Vierkant dus 1080×1080 pixels, staand maximaal 1080 hoog.
  4. Alle materiaal moet uiterlijk zaterdag 20 februari om middernacht bij het mailadres wedstrijden@nafva.nl binnen zijn, resp. een USB stick uiterlijk op de clubavond van 17 februari bij de wedstrijdcommissie.
  5. Zet op de USB-stick je naam of een herkenbare code, zodat iedereen zijn eigen beelddrager kan terugkrijgen.
  6. Foto’s die als print eerder in een NAFVA Jaarwedstrijd (die uit december/januari) hebben meegedaan zijn uitgesloten. De foto´s mogen wel eerder in de club of elders getoond en/of bekroond zijn. Foto´s die je in de Projectiewedstrijd inzendt mogen later niet meedoen in de Jaarwedstrijd voor prints bij “Solo”, maar eventueel wel deel uitmaken van een serie.
  7. We verwachten recent werk (niet ouder dan 5 jaar), tenzij het een zodanige be- of verwerking van “oud” materiaal betreft, dat je van een nieuw beeld kunt spreken.
  8. Alléén digitale bestanden inleveren, geen afdrukken of dia’s.